Algemene voorwaarden 


Via Lusanne - Diensten: online coaching, workshops en cursussen. Producten: Boek en e-book. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van Via Lusanne.

Laatst gewijzigd op: 17 november 2022 

Artikel 1.              Definities

1.1.                           Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2.                           Via Lusanne, gevestigd aan Ursulastraat 16-G, 2011PN Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van                               Koophandel onder nummer 63354969.

1.3.                           Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

1.4.                           Dienst(en): dienst(en) zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.5.                           Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.

1.6.                           Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet                               beperkt tot auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat rust op software),                               databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten,                               octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7.                           Offerte: een schriftelijk aanbod van Via Lusanne.

1.8.                           Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die met Via Lusanne een Overeenkomst heeft gesloten.

1.9.                           Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na ingebruikneming door Opdrachtgever                               of door in kennisstelling van Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is                               uitgebleven binnen 7 dagen na in kennisstelling.

1.10.                        Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Via Lusanne zijn Producten en                              Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel                              uitmaken.

1.11.                        Partij(en): Via Lusanne en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

1.12.                        Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en informatie                              waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie                              of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te                              worden behandeld.

1.13.                        Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op opdrachtbasis                               werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.

Artikel 2.             Toepasselijkheid en interpretatie

2.1.                           De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling                               verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De                               Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen                               Opdrachtgever en Via Lusanne, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten                               met Via Lusanne heeft aanvaard.

2.2.                           De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt                               uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3.                           Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in de                               Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit                               schriftelijk overeenkomen.

2.4.                           Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product-, actie- of                               dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan                               Consument in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die                               voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3.             Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.                           Alle Offertes en andere aanbiedingen van Via Lusanne zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30                               dagen.

3.2.                           De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de                               Offerte van Via Lusanne en het voldoen aan de daarbij door Via Lusanne gestelde voorwaarden.                               Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Via Lusanne                               onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de                               ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de                               Overeenkomst te ontbinden.

3.3.                           Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder                               tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling als schriftelijk worden                               aanvaard.

Artikel 4.             Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.                           Via Lusanne zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met de uitvoering beginnen, op de                               datum of het moment zoals overeengekomen in de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming                               is overeengekomen, start Via Lusanne direct met de uitvoering van de Overeenkomst.

4.2.                           Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt Via Lusanne Opdrachtgever                               daarvan in kennis. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.3.                           Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door Via Lusanne te                               leveren Producten of Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4.                           Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om                               een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt                               Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Via Lusanne aangeeft dat deze noodzakelijk                               zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor                               het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Via Lusanne worden verstrekt.

4.5.                           Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Via Lusanne het                               recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn                               eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst                               verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.

4.6.                           Via Lusanne is niet gehouden om werkzaamheden door Opdrachtgever aangewezen derden te laten                               verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de                               Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door een door                               Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden geleverd, alsmede voor de niet of                               niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5.             Duur en einde van de Overeenkomst

5.1.                           De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er geen duur is                               opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die noodzakelijk is ten                               behoeve van het leveren van de Producten of Diensten.

5.2.                           Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van een maand.                               Indien er sprake is van een looptijd van maximaal een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde                               van de looptijd van de Overeenkomst. 

5.3.                           Via Lusanne mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

                              ·      Opdrachtgever failliet is verklaard;

                              ·      Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

5.4.                           Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te                               duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing                               op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6.             Prijs en betaling

6.1.                           Opdrachtgever betaalt Via Lusanne het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door Via                               Lusanne genoemde prijzen zijn in euro's.

6.2.                           Alle door Via Lusanne genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen                               welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

6.3.                           Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

6.4.                           Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist                               blijken te zijn, dan heeft Via Lusanne het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de                               Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de                               Overeenkomst op te zeggen.

6.5.                           Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door Via                               Lusanne gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt Via                               Lusanne Opdrachtgever een termijn van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te                               voldoen.

6.6.                           Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop                               verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als                               gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en                               incassobureaus.

6.7.                           Via Lusanne kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Opdrachtgever aan zijn                               betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een                               verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Via Lusanne op grond van dit onderzoek goede                               gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling                               of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te                               verbinden.

Artikel 7.             Verplichtingen Opdrachtgever

7.1.                           Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en gegevens die volgens                               hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Via Lusanne worden verstrekt.                               Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt mede                               begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan vergunningsaanvragen en andere wettelijke                               vereisten.

Artikel 8.             Meerwerk

8.1.                           Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als                               gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is,                               worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk                               zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

8.2.                           Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van Opdrachtgever dan wordt het                               meerwerk vergoed door Opdrachtgever. Via Lusanne mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen                               dan wel in onderhandeling treden.

8.3.                           Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de Oplevering van Producten en                               Diensten, ook indien er een tijdstip van Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die                               vertraging geen recht op schadevergoeding.

8.4.                           Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, dan                               ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst voor                               Opdrachtgever.

8.5.                           Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Via Lusanne zullen worden verrekend                               als zijnde meerwerk. Via Lusanne stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis.                               Consument heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 9.             Levering en levertijd

9.1.                           Door Via Lusanne genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij                               Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

9.2.                           Via Lusanne behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de benodigde goederen en apparatuur te                               laten afleveren bij Opdrachtgever. De gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en                               risico van de Opdrachtgever worden opgeslagen.

9.3.                           Via Lusanne blijft eigenaar van alle Producten totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn                               betalingsverplichtingen jegens Via Lusanne, daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen                               wegens een tekortkoming.

Artikel 10.          Garantie

10.1.                        Via Lusanne staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit voortkomende) Producten of resultaten                              voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van                              deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst                              bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2.                        Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3 maanden na                              Oplevering wordt opgemerkt en de klacht direct na ontdekking van het gebrek is gemeld en de klacht                              door Via Lusanne gegrond wordt geacht. Via Lusanne zal zorgen voor een passende oplossing in de                              vorm van herstel of vergoeding van het door Opdrachtgever maximaal betaalde bedrag voor het                              betreffend onderdeel van de Overeenkomst.

10.3.                        Een door Via Lusanne, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke                               rechten en vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst heeft.

10.4.                        De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen van Via Lusanne heeft                              opgevolgd of de gebruiksaanwijzing niet heeft nageleefd.

Artikel 11.          Intellectuele Eigendomsrechten

11.1.                        De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, (technische)                              omschrijvingen en adviezen welke Via Lusanne verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij Via Lusanne.

11.2.                        Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele                              Eigendomsrechten van Via Lusanne en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt                              tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van het in                              het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik of handelen                              inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke wetgeving.

Artikel 12.          Geheimhouding

12.1.                        Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar                              verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan                              te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze                              verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter                              uitvoering van de Overeenkomst.

12.2.                        De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke                               reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op                               het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 13.          Wijziging Algemene Voorwaarden

13.1.                        Via Lusanne behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.                               Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een                               termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

13.2.                        Wijzigingen worden bekend gemaakt per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Via                               Lusanne kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke                               wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen                               berichtgeving.

13.3.                        Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na                               bekendmaking mede te delen aan Via Lusanne. Via Lusanne kan dan de wijziging heroverwegen.                               Indien Via Lusanne de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe                               voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 14.          Slotbepalingen

14.1.                        Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2.                        Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen                               die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde                               Nederlandse rechter in het arrondissement waar Via Lusanne gevestigd is.

14.3.                        Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits                              de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

14.4.                        Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de                              geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter                              vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de                              bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.5.                        Via Lusanne is gerechtigd om zijn rechten en plichten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, over te                              dragen aan een derde partij die Via Lusanne of de bedrijfsactiviteiten van Via Lusanne overneemt.

 

Naam: Via Lusanne
Adres: Ursulastraat 16-G, 2011PN Haarlem
E-mailadres: info@vialusanne.nl
Telnr.: 06-55629900


Algemene voorwaarden Via Lusanne.pdf